divendres, 11 de gener del 2008

Targa:primera il.legalitat administrativa

L' alcalde d' Amer, Xavier Targa, inicia l' any amb una il.legalitat administrativa flagrant : aprova definitivament les ordenances fiscals pel 2008 sense que el període hàbil d' exposició pública hagi acabat.
Per què l' Equip de Govern d' Amer, format per ERC i Coalició per Amer incorren amb aquesta il.legalitat, quan amb data, 21 de novembre de 2007 ,CiU avisa a Targa en el Ple de la Corporació que no tindrà temps material de modificar les ordenances fiscals per a l' any 2008 ?
Tal i com preceptua l' article 17 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s' aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els edictes han d' estar exposats al públic durant 30 dies hàbils (de dilluns a dissabte, exceptuant dies festius). Es compta a partir de l' endemà de la seva publicació en el BOP de Girona.
Certament, l' Edicte surt publicat en el BOP de 23 de novembre de 2007. Si comptem els 30 dies hàbils que marca la Llei a partir del 24 de novembre, ens dóna que l' exposició pública s' acabava el 3 de gener de 2008.
I seguint amb el que determinen els articles 26 i 75 del Real Decret abans esmentat, quan la naturalesa material de les taxes o els impostos exigeixi l' import periòdic, aquest serà el vigent l' 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l' any natural. Per tant, com a conseqüència d' aquest fet, la majoria de taxes i impostos no es podran aplicar el 2008 sinó que caldrà aplicar les taxes vigents del 2007.
El Grup Municipal de CiU d' Amer, va presentar amb data 28 de desembre de 2007, una al.legació per tal de modificar l' acord d' aprovació provisional, és a dir, una al.legació en el sentit de no aplicar les modificacions de les taxes i els impostos que quedessin afectats.
I la sorpresa ha estat que amb data, 31 de desembre de 2007, surt publicat en el BOP l' Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per el 2008, sense que el període establert per llei hagués finalitzat.
L' Equip de Govern d' Amer (ERC + CA ) ha caigut conscientment en una il.legalitat administrativa d' alt nivell. Per què és preocupant ?
- Per haver incomplert els 30 dies hàbils d' exposició pública que obliga la Llei d' Hisendes Locals.
- Ha publicat l' Edicte al BOP falsejant la veritat, és a dir, ha publicat en fals.
- Per no haver respost l' al.legació presentada pel Grup Municipal de CiU, tal i com obliga la llei.
- Per què aquesta il.legalitat afecta els pressupostos del 2008, ja que l' Ajuntament compta amb uns ingressos, els quals, realment no té.
- Aquesta il.legalitat afecta als ciutadans d' Amer, els quals, se'ls hi exigeix unes quantitats monetàries il.legals, al no haver complert la Llei d' Hisendes Locals.
Per tant, els ciutadans d' Amer tenen tot el dret d' impugnar el diferencial respecte les taxes del 2007 i acusar a l' Equip de Govern de prevaricació; és a dir, els amerencs poden portar el cas a Fiscalia.

3 comentaris:

garmir ha dit...

Hola:
Quin domini del Dret Administratiu.

VENGO_VENENOSO ha dit...

com diu GAMIR, quin domini del Dret Administratiu. El que passa es que l'il.lustre autora de l'article no en té ni idea del Dret Administratiu. Temps al temps

Alba Serra ha dit...

Benvolgut vengo_venenoso,

agraïr-el la participació en el bloc, malgrat no aporti cap dada per contrarestar l' opinió verídica del bloc.

Evidentment, no sóc llicenciada amb Dret però això no té res a veure amb sí entenc o no de Dret Administratiu.

Curiós que el vengo_venenoso hagi creat el bloc aquest mes de gener de 2008, probablement, per opinar d'una manera grollera sense contrarestar la veritat.

La "il.lustra autora" és defensora de la veritat sigui llicenciada o treballadora d' una fàbrica.
Em sap greu que col.laboris amb una aportació mesquina.

Alba Serra.

Feliç Sant Jordi, 2020

 Sant Jordi 2020 Un Sant Jordi molt diferent dels viscuts fins avui. Un Sant Jordi impensable fins fa dos mesos. Un Sant Jordi de confi...