divendres, 11 de gener del 2008

Targa:primera il.legalitat administrativa

L' alcalde d' Amer, Xavier Targa, inicia l' any amb una il.legalitat administrativa flagrant : aprova definitivament les ordenances fiscals pel 2008 sense que el període hàbil d' exposició pública hagi acabat.
Per què l' Equip de Govern d' Amer, format per ERC i Coalició per Amer incorren amb aquesta il.legalitat, quan amb data, 21 de novembre de 2007 ,CiU avisa a Targa en el Ple de la Corporació que no tindrà temps material de modificar les ordenances fiscals per a l' any 2008 ?
Tal i com preceptua l' article 17 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s' aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els edictes han d' estar exposats al públic durant 30 dies hàbils (de dilluns a dissabte, exceptuant dies festius). Es compta a partir de l' endemà de la seva publicació en el BOP de Girona.
Certament, l' Edicte surt publicat en el BOP de 23 de novembre de 2007. Si comptem els 30 dies hàbils que marca la Llei a partir del 24 de novembre, ens dóna que l' exposició pública s' acabava el 3 de gener de 2008.
I seguint amb el que determinen els articles 26 i 75 del Real Decret abans esmentat, quan la naturalesa material de les taxes o els impostos exigeixi l' import periòdic, aquest serà el vigent l' 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l' any natural. Per tant, com a conseqüència d' aquest fet, la majoria de taxes i impostos no es podran aplicar el 2008 sinó que caldrà aplicar les taxes vigents del 2007.
El Grup Municipal de CiU d' Amer, va presentar amb data 28 de desembre de 2007, una al.legació per tal de modificar l' acord d' aprovació provisional, és a dir, una al.legació en el sentit de no aplicar les modificacions de les taxes i els impostos que quedessin afectats.
I la sorpresa ha estat que amb data, 31 de desembre de 2007, surt publicat en el BOP l' Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per el 2008, sense que el període establert per llei hagués finalitzat.
L' Equip de Govern d' Amer (ERC + CA ) ha caigut conscientment en una il.legalitat administrativa d' alt nivell. Per què és preocupant ?
- Per haver incomplert els 30 dies hàbils d' exposició pública que obliga la Llei d' Hisendes Locals.
- Ha publicat l' Edicte al BOP falsejant la veritat, és a dir, ha publicat en fals.
- Per no haver respost l' al.legació presentada pel Grup Municipal de CiU, tal i com obliga la llei.
- Per què aquesta il.legalitat afecta els pressupostos del 2008, ja que l' Ajuntament compta amb uns ingressos, els quals, realment no té.
- Aquesta il.legalitat afecta als ciutadans d' Amer, els quals, se'ls hi exigeix unes quantitats monetàries il.legals, al no haver complert la Llei d' Hisendes Locals.
Per tant, els ciutadans d' Amer tenen tot el dret d' impugnar el diferencial respecte les taxes del 2007 i acusar a l' Equip de Govern de prevaricació; és a dir, els amerencs poden portar el cas a Fiscalia.

dimarts, 8 de gener del 2008

Diàlegs Sectorials : Infraestructures per a la mobilitat

El divendres, 18 de gener de 2008 a les 18'45 h tarda, CDC de les comarques gironines organitza una jornada per parlar d' infraestructures.
La jornada comptarà amb la presència del director general d' ACESA - Josep Lluís Giménez, amb el professor de Teoria Econòmica de la UB - Ramon Tremosa - i amb el president del Cercle d' Infraestructures i Senador - Pere Macias.
Després d' escoltar les intervencions dels ponents, s' obrirà un debat on els assistents podran fer les seves aportacions.
L' acte estarà presentat per Jordi Xuclà - diputat al Congrés - i moderarà el debat en Ricard Font - assessor del Grup Parlamentari de CiU al Parlament de Catalunya.
Per assistir-hi només cal inscriure's al 972 214 260 o bé enviar un correu electrònic a girona @convergencia. cat.
La jornada és totalment gratuïta i es realitzarà a l' Auditori de la Caixa de Girona.

Feliç Sant Jordi, 2020

 Sant Jordi 2020 Un Sant Jordi molt diferent dels viscuts fins avui. Un Sant Jordi impensable fins fa dos mesos. Un Sant Jordi de confi...